SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Pridobivanje podatkov

Splošna načela

Podatki, ki izvirajo iz programskega paketa SDMS, naj bodo zapisani v formatu SIF (SDMS Interchange Format).

Podatki, ki izvirajo iz drugih programskih paketov (GIS, CAD), naj bodo po možnosti zapisani v formatu SHP (Shapefile je ESRI-jev standardni izmenjevalni format). 

Če podatkov ni možno izvoziti v Shapefile format, se jih lahko uvozi tudi iz formata DXF (Autodeskov standardni izmenjevalni format). Vsaka prostorsko zaključena enota naj bo v svoji DXF datoteki (npr. 1250.dxf, 1251.dxf – so zapisi po katastrskih občinah). Vsaka vsebinsko zaključena enota naj bo v svoji podatkovni plasti (npr. meje parcel, številke parcel, ZKV točke, številke ZKV točk,...)

Podatki morajo biti topološko pravilni. Če podatki niso topološko pravilni, ne bo možno izvajati prostorskih analiz ali presekov.

Rastrske podloge naj bodo po možnosti v formatu TIF s pripadajočimi TFW datotekami. Za črno-bele podloge se priporoča format TIF Group 4.

Za vsako strukturo podatkov naj bo priložen meta-podatkovni opis v digitalni ali pisni obliki.


Podatki GURS

Na internetu na strani http://www.sigov.si/gu dobite vse informacije o tem, katere podatke lahko dobite na GURS-u, obrazce, ki jih morate izpolniti in podpisati. Kontaktna oseba je g. Vidovič Zdeno (061-1784840) ali ga. Mimi Žvan (061-1784848)

Priporočamo uporabo predvsem naslednjih podatkov:

  • Hišne številke (EHIS) za celotno občino,
  • Prostorske enote (naselja, katastrske občine),
  • TTN 5000 za celo občino ali vsaj za gosto naseljena območja,
  • TK 25 in TK 50 za celotno občino,
  • Zemljiški kataster (Podatki zemljiškega katastra morajo biti v VK datotekah, DKN pa v Shapefile ali DXF datotekah). Te podatke je možno pridobiti tudi na lokalni Geodetski upravi,
  • Digitalni ortofoto za celotno občino.

Skanogrami naj bodo zapisani po oleatah, kar pomeni, da za vsak list obstaja več zapisov skanogramov po tematskih vsebinah (ceste, vode, infrastruktura, imena in relief).

V opombah navedite, da se bodo podatki obdelovali v programskem paketu SDMS podjetja Softdata. Podatke v večini primerov prevzamemo mi, s pogojem da ste na GURS poslali pravilno izpolnjene obrazce in naročilnico.


Podatki CRP (centralni register prebivalstva)

Podatke dobite v ASCII datoteki formata 127, na lokalnem uradu za upravne notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve.


Ostali možni podatki iz raznih izvorov naj bodo v formatih, navedeni v splošnih načelih. V kolikor obstajajo nejasnosti, me prosim kontaktirajte (tel: 041-625322, e-mail: ).