SOFTDATA d.o.o. SDMS CESTA

Spremembe in novosti
(terminsko '99)

Na tej strani se nahaja terminski spisek vseh sprememb in novosti, ki so bile izvedene v programu.

Mesec September. (97.2.04 )

Aplikacija

Tematika
 • Pri izrisu poligonov in polilinij je dodano clipanje objektov. Tako da se ne izrisujejo več naključne črte v zelo majhnih merilih.
Sort
 • Če je bilo predhodno sortirano po nekem polju, ki je bilo zbrisano, se ni dalo priti več v editor za sortiranje podatkov.
Maska
 • Ob menjavi trenutno izbranega objekta v maski se le ta za kratek čas grafično označi na karti. Poleg tega se v maski nahaja nov gumb, ki nam na zahtevo označi izbrani objekt.
  Ravno tako se objekt grafično označi ob dvo-kliku, ter pri izbiri poligona/polilinije v filtru.
Uvoz
 • Pri uvozu z joinom večih zapisov na isti zapis, je prišlo do napake. Popravljeno.
 • Pri uvozu z Joinom na prazno podatkovno plast, je prišlo do napake, čeprav je to nesmiselna operacija. Popravljeno.

Urejevalniki

Podatkovna plast
 • Med prehodi v različne importe je lahko prišlo do zamenjave podatkov, če ni bila aktivna prva stran čarovnika.
 • Formula dela tudi v večkratnih nizih podatkov (multiple dataset)
Predloga izrisa
 • Labela ima lahko več vrstic teksta.
Simbol
 • Ne da se več vnesti poligona ali polilinije z samo dvema točkama.
Orodjarna
 • Pri uporbi spremenljivk niso ostali gumbi pritisnjeni.

Basic

 • Debugger sedaj pokaže napake tudi v predlogah izrisa, poročilu, filtru, formuli in maski. Tudi direktno editiranje teh objektov je sedaj mogoče.
Spremenljivke
 • LocalEnvironment As TEnvironment
  GlobalEnvironment As TEnvironment
  Dodani spremenljivki, ki predstavljata razrede za shranjevanje lokalnih in globalnih spremenljivk.
Procedure
 • VarLoad (StoreName As String, DefaultValue As Variant) As Variant
  VarSave (StoreName As String, Value As Variant)
  GlobalVarLoad (StoreName As String, DefaultValue As Variant) As Variant
  GlobalVarSave (StoreName As String, Value As Variant)
  Odsvetujemo uporabo teh metod. Namesto njih se uporablja spremenljivki LocalEnvironment in GlobalEnvironment, ki predstavljata razred TEnvironment.
Objekti
 • TEnvironment.GetString (StoreName As String, DefaultValue As String) As String');
  TEnvironment.SetString (StoreName As String, Value As String)');
  TEnvironment.AsString (StoreName As String) As String');
  TEnvironment.GetFloat (StoreName As String, DefaultValue As Float) As Float');
  TEnvironment.SetFloat (StoreName As String, Value As Float)');
  TEnvironment.AsFloat (StoreName As String) As Float');
  TEnvironment.GetLong (StoreName As String, DefaultValue As Long) As Long');
  TEnvironment.SetLong (StoreName As String, Value As Long)');
  TEnvironment.AsLong (StoreName As String) As Long');
  TEnvironment.GetBoolean (StoreName As String, DefaultValue As Boolean) As Boolean
  TEnvironment.SetBoolean (StoreName As String, Value As Boolean)');
  TEnvironment.AsBoolean (StoreName As String) As Boolean');
  Metode in lastnosti objekta TEnvironment. Opis je v novem helpu.
Objekt TLayer
 • TLayer.SnapInEdit As Boolean
  Dodan property, ki določa, ali je plast vključena v snap v grafčnem editiranju. Nastaviti se mora po vstopu v GEdit.

Mesec Avgust. (97.2.03 )

Aplikacija

Tematika
 • V 97.2.02 se simboli niso pravilno rotirali. Popravljeno.

Splošno

 • Nastavitve predpomnilnika za rastre se niso shranile ob izhodu iz programa. Bile so tudi neusklajene s spremenljivkami. Popravljeno.
Uvoz/izvoz v SIF
 • V 97.2.02 se simboli niso pravilno uvažali. Zato tudi ni deloval copy/paste in pa duplicate. Popravljeno.

Basic

Debuger
 • V debugerju razširjeni Watches (sedaj se lahko vnese poljuben izraz). Popravljeni so tudi izpisi objektov, V inspektorju dodan izpis list propertijev.
Objekti
 • TDrawItem.ValueCount As Long
  Vrne število vrednosti v Value lastnosti. Dodano za izpis v debugerju.

Aplikacija

 • Pri dialogu za overlay je včasih porezal del slike. popravljeno.
 • Gumb v orodni vrstici se osivi, dokler ukaz ni izveden do konca.
 • Program se včasih ni zaprl (Če kakšna rutina z vnosom miške ni bila zaključena). Popravljeno.
Tematika
 • Pri temi Tekst mora biti velikost teksta vsaj 3 pixle, da se izpiše. Manjši se itak ne vidi, prebrati se pa tudi ta ne da, le vidi se približna dolžina.
 • Tema linijska šrafura in točkovna šrafura imata dodano lastnost Kot mreže, tako da se lahko rišeta pod poljubnim kotom.
 • Pri čarovniku Razredi so se decimalne vrednosti pod 1 dodajale kot .7 namesto 0.7. To je bil včasih problem, zato je spremenjeno.
Porocilo
 • Pri generiranju izraza se ni pokazal spisek polj.
 • Pri postavljanju novega objekta se v primeru, ko ne določimo velikost z miško, določi privzeta velikost 3 x 0.5 cm.
 • Gumb Briši v urejevealniku ni deloval. Popravljeno.
 • Dodana vidnost itema na reportu. Je tipa formula, če vrne true, je item viden, sicer pa je skrit.
Uvoz
 • Uvoz podatkov z povezavo (Join) ni deloval. Popravljeno.
 • Prikazovali so se tudi sistemski ODBC viri podatkov. Sedaj se ne več.
Urejanje geometrije
 • Poboljšano avtomatsko postavljanje centroida.
 • Napaka zaradi sporočila Dvojna linija pri bildanju topologije odpravljeno.
 • kurzorji so vidni tudi na črni podlagi.

Urejevalniki

 • Sedaj se v urejevalniku modula (pri aplikaciji, modulu, menuju, orodjarni ter hitrih tipkah) ob pritisku na F1 (pomoč) aktivira iskanje besede, ki je izbrana oz. na kateri se nahaja kurzor. Če ni izbrana nobena beseda, se pokaže standardna pomoč za urejevalnik.
Aplikacija
 • Nov event aplikacije OnRightClick, ki deluje podobno kot OnClick, seveda pa se sproži na pritisku na desni gumb miške.
 • Dodan nov event OnCreated, ki se zgodi po končani inicializaciji aplikacije. V tem eventu se lahko uporabi tudi ukaz Message, vse input funkcije in dialoge, TCustomForm objekt,...
 • Dodan je nov event OnTimer (TimerName As String), ki se sproži vsakič, ko definiran timer doseže določeni interval. Parameter TimerName prinese ime timerja, ki se je sprožil. Timer aktiviramo s proceduro StartTimer, ukinemo pa s proceduro StopTimer.
Simbol
 • Dodani entiteti za definicijo simbolov (poliline in poligon).

Splošno

 • V glavnem meniju Okno se nahaja nova akcija Opcije. V njej se trenutno določa nastavitve predpomnilnika za slike ter vklaplja orodjarno z vsemi objekti. Kasnej bodo tu še ostale splošne nastavitve porgrama.
 • Pri shranjevanju osnovnih datotek se generirajo tudi varnostne kopije.
Preverjanje napak
 • Dodana kontrola duplikatov ključev v tabelah.
Raziskovalec
 • Duplicate pri Print layoutu je margine velikosti 0 spremenil v 2 cm. Popravljeno.
 • Brisanje samo podatkov iz tabele jih je zbrisalo, a na desni strani so bili vseeno še vidni.
Uvoz/izvoz v SIF
 • Definicija uvoza pri podatkovni plasti za ASCII fixed length se ni v celoti pravilno izvozil.

Basic

Debuger
 • Narejen je debuger za Basic. Izvajanje programa se ustavi z Ctrl-Break. Izvajanje basica lahko prekinemo tudi z ukazom DebugBreak. V debugerju lahko vidimo vrednosti vseh spremenljivk in jih tudi popravimo. Lahko nadaljujemo izvajanje, ga prekinemo ali pa v urejevalniku popravljamomo basic. Objekte lahko inspectamo in vidimo vse lastnosti objekta. Dodamo lahko tudi poljubne spremenljivke.
Procedure
 • AliasList As String
  Dodana funkcija, ki vrne listo vseh ODBC aliasov definiranih na računalniku.
 • StartTimer (TimerName As String, Interval As Long)
  StopTimer (TimerName As String)
  Ti dve proceduri sta namenjeni zagonu in ustavitvi timer-ja. Parameter Interval določa čas v milisekundah, po katerem se periodično kliče procedura OnTimer. V tej proceduri navedemo kodo, ki naj se periodično izvaja. Parameter TimerName služi identifikaciji timerja, glede na to, da jih lahko določimo več. Ime mora biti ena beseda, sestavljena iz črk in številk, in mora biti unikatno.
 • DebugBreak
  Nova rutina, ki ustavi izvajanje basica in pokaže debuger.
Objekti
 • TDataset.FieldInsert (Index As Long) As TField
  Dela isto kot FieldAdd, le da vrine polje na določeno mesto. Index 0 pomeni, da bo novo polje prvo.
 • TODBCDataBase.TableList As String
  Dodana funkcija, ki vrne listo vseh tabel v ODBC database-u.
 • TFile.FileName as String
  Samo branje. Ime odprte datoteke.
Objekt TTable
 • TTable.KeyID (Index As Long) As Long
  TTable.ValueID (Index As Long) As Long
  Dodani funkciji, ki vrneta ID ključa oz. vrednosti tabele.
 • TTable.KeyName (Index As Long) As String
  TTable.ValueName (Index As Long) As String
  TTable.KeyAdd (S As String)
  TTable.ValueAdd (S As String)
  TTable.BeginMultipleUpdate
  TTable.EndMultipleUpdate
  dodane metode za dodajanje ključev in vrednosti. Ter urejanje njihovih imen. In rutini za dodajanje veliko recordov.
Objekt TRecord
 • TRecord.PolyAreaExact As Float,
  Ta metoda je v posebnem primeru uporabe iz basica vračala napačen rezultat. Popravljeno.
Objekt TEditRecord
 • TEditRecord.CountDataSet (DaSIndex As Long) As Long
  Odsvetujemo uporabo. Namesto te metode se uporabi metodo TEditRecord.DataSetCount (F As TField) As Long
 • TEditRecord.DataSetCount (F As TField) As Long
  Nova metoda, ki vrne število datasetov v multi datasetu za določeno polje.
 • TEditRecord.FieldAsNumber (DaSIndex, RecordDaSIndex, FldID As Long) As Float
  TEditRecord.FieldAsString (DaSIndex, RecordDaSIndex, FldID As Long) As String
  Funkciji nista delovali v verziji 97.2.1. Popravljeno.
Objekt TCustomForm
 • TCustomForm.AddTreeBox (Name, Label As String, Tree As TFolder)
  Razširjena funkcionalnost. Tree parameter ni nujno začetek drevesa, ampak je lahko poljubna mapa.
  F.AddTreeBox ('Layer1', 'Plast', Layers) //Celo drevo
  F.AddTreeBox ('Layer1', 'Plast', Layers.FolderGet('Aplikacije')) //Samo veja aplikacije
 • TCustomForm.AddDirectoryBox (Name, Label As String)
  Nova kontrola, ki prikaže drevo diskov. Direktoriju se pristopa preko EditBoxValue metode.
  Dim F as TCustomForm
  F = CreateCustomForm
  F.AddDirectorybox('d1', 'Mapa')
  F.EditBoxValue('d1') ='c:\'
  If F.Execute Then Write (F.EditBoxValue('d1')) EndIf
  F.Destroy
Objekt TPrintLayout
 • TPrintLayout.SaveToFile (FileName As String, Format, Resolution as Long)
  spremenjen v
  TPrintLayout.SaveImage (FileName As String, Format, Resolution as Long),
  ker je TPrintLayout.SaveToFile že uporabljen.
Objekt TPrintItem
 • TPrintItem.PrintLayout as TPrintLayout
  Povezava na predlogo izrisa/legendo.

Mesec Marec. (97.2.01 )

Aplikacija

Tematika
 • Legende za Linijsko in Točkovno šrafuro sedaj delujejo.
 • Aktiviran je ukaz "Kopiranje legende". Ob kliku na temo, ki ima kakšno legendo (znakec L), in izbiri tega ukaza, se le ta legenda kopira na odložišče. Če se nato v urejevalniku predloge izrisa izvede ukaz "Prilepi", se bo tam prikazala nova legenda. Nato se jo lahko ročno prestavi in dodatno obdela.
 • Odpravljenih kar nekaj napak pri nastavljanju teme. Če je še kakšna, prosimo javite.
Filter
 • Pri vnosu območja polja, se lahko za numerična polja vnese tudi logični operator. ">= 5"
Porocilo
 • Pri imagu ni delalo polje v imenu slike.
Urejanje geometrije
 • Orodjarna za urejanje geometrije je delno spremenjena. Sedaj je poljubno nastavljiva. Na vsak gumb se lahko priredi željena akcija (desni-klik na gumb odpre padajoči meni, kjer si izberemo akcijo tega gumba), tako da se orodjarna nastavi na najbolj pogosto uporabljane operacije. Gumbi se lahko tudi dodajajo ali brišejo.
  Dodana so orodja za vnašanje objektov tipa krog in lok.
  Dodan je izpis števila trenutno izbranih zapisov (v statusni vrstici).
  Dodana je možnost prenosa trenutno izbranih zapisov v masko (form).
  Dodana je akcija za pravokotenje vozlišča.
  Dodana je akcija za obračanje smeri polilinije.
  Dodana je akcija za razbitje poligona na dva dela (prej samo za polilinijo).
  Dodana je akcija za nastavitev centroida izbranega objekta.
  Dodane so nove opcije za nastavitev izgleda izbranih objektov.
  Dodana je nova opcija za vnašanje centroidov. Lahko se nastavlja v opcijah, ali pa z gumbom F9. Možnosti so: a) vnos centroida (takoj po vnosu objekta), b) centroid se ne vnaša in c) centroid se izračuna avtomatsko.

Urejevalniki

 • Ob izhodu iz programa in odprtem editorju je dvakrat vprašal za shranjevanje.
 • Lastnost objektov Copy access je popolnoma ukinjena.
Podatkovna plast
 • Layer ima sedaj dve novi lastnosti: "Data view access" in "Data edit access". Ti dve določata skupino uporabnikov, ki lahko pristopajo podatkom v plasti oz. jih editirajo. To je drugo kot View access in Edit access, ki določata dostop do strukture(!) podatkovne plasti.
 • Pri definiciji uvoza podatkov je sedaj možno avtomatsko dodati polja v podatkovno plast. Na strani, kjer se povezujejo polja, je nov gumb (Dodaj polja), ki nam odpre dialog, kjer izberemo polja, ter dataset, v katerega naj se polja dodajo. Če vnesemo ime dataseta, ki še ne obstaja, se tudi ta avtomatsko kreira.
Predloga izrisa
 • Dodana sta dva nova elementa, "Predloga" in "Tema".
  Prvi služi temu, da postavimo na papir neko drugo predlogo izrisa (npr. pripravljeno legendo ali masko).
  Drugi pa služi izrisu definirane teme, ki je lahko labela, simbol, linija… Atributi so približno enaki kot pri temah aplikacije. Namen je seveda za pripravo enakih legend kot so v aplikaciji. Elementi Simbol, Linija in Šrafura postanejo zato odvečni, vendar kljub temu še ostajajo.
 • Pri "paste"-u so lahko padli objekti čez rob papirja, če so bili originalno na večjem papirju, in niso bili dostopni. To je sedaj popravljeno.
Orodjarna
 • Sedaj dela transparenca pri toolbarih.

Splošno

 • Orodjarne in meniji po programu so popravljani.
 • Zaradi prehoda na novo verzijo razvojnega okolja (Delphi 4) je potrebno prevzeti tudi nove knjižnico (vcl40.bpl) namesto starih (vcl3*.dpl). Ravno tako je nova knjižnica za ikone orodjarn (toolbar4.dll) namesto stare (toolbar.dll).
 • Licenca Viewer je sedaj aktivirana in ne dopušča editiranja podatkov.
Preverjanje napak
 • Preverjanje napak sedaj ignorira pravilnost imen objektov, ki so v komentarju.
 • Dodano preverjanje podvojenih imen spremenljivk v modulih.
 • Pri modulih preveri osnovno strukturo modula (Ne sme biti ukazov izven rutin razen deklaracij spremenljivk).
Raziskovalec
 • Po editiranju lastnosti oz. objekta, se preverijo napake v objektu in v primeru napak, se odpre okno (preverjanje napak).
 • Pregled za podatkovne plasti je razširjen še na polja.
 • Pri brisanju podatkovne plasti in tabele ni več možnosti brisanja samo objekta, ne pa tudi podatkov.

Basic

 • ';' med ukazi ni javil kot napako, ampak je nehal izvajati basic.
 • Če je manjkal EndSelect ali EndIf, so bili problemi.
Procedure
 • PopupMenu (X, Y As Long, Menu As TMenu)
  Ta procedura odpre podani plavajoči menu na dani ekranski koordinati. Uporabnik lahko v menuju izbere in izvede poljubno operacijo. Menu se kreira v urejevalniku enako kot standardne menuje.
Objekti
 • TODBCDataSet.FieldType (Index As Long) As Long
  Nova funkcija, ki vrne tip polja.
 • TOverlay.Execute
  Pri neizbrani izhodni plasti se vnešeno ime plasti ni upoštevalo, sedaj se. Če ni nobenih vhodnih podatkov, se sedaj izpiše sporočilo.
Objekt TLayer
 • TLayer.Store
  Pri uporabi te metode, se sedaj tudi automatsko konvertira plast, če je to potrebno.
Objekt TPrintLayout
 • TPrintLayout.SaveToFile (FileName As String, FileFormat, Resolution As Long)
  Nova metoda, ki shrani sliko namesto na printer v rastersko datoteko. Pozor, resolucija je trenutno fiksna-ekranska.

Mesec Januar. (97.1.18 )

Aplikacija

 • Ob vnosu ukaza iz komandne vrstice je v določenih primerih (vnos okna,...) program zablokiral. Popravljeno.
Tematika
 • V kontekstnem meniju tematike je ukinjen ukaz Topološki urejevalnik. Še vedno ga je mogoče aktivirati iz Basic-a.
 • Dodana dva tipa izrisov in sicer Točkovna šrafura in Linijska šrafura. Pri Točkovni šrafuri se polnijo poligoni z poljubnim simbolom, pri linijski pa z poljubnim tipom linije. Prednosti teh dveh šrafur so, da sta vedno transparentni (prozorni) in da ni nikakršnih problemov pri izrisu na tiskalnik (ni omejitev velikosti na Windows 95 & 98 in ni problemov z printer driverji).

  Pri Točkovni šrafuri določimo:
  barva: barva simbola
  simbol: simbol, ki se riše
  debelina peresa: debelina linij pri izrisu simbola
  velikost simbola: faktor povečave/pomanjšave simbola
  naklon simbola: rotacija simbola
  horizontalni odmik: horizontalni razmik med simboli
  horizontalni zamik: horizontalni zamik naslednje vrste simbolov
  vertikalni odmik: vertikalni razmik med simboli
  angle: se ni implementiran.
  kontrola otokov: a se izločijo otoki iz polnjenja (upočasni izris, zato se vključi samo po potrebi).

  Pri Linijski šrafuri določimo:
  barva: barva linije
  tip linije: linija, ki se riše
  debelina peresa: debelina linij pri izrisu linije
  odmik: razmik med linijami
  zamik: zamik začetka naslednje linije
  angle: se ni implementiran.
  kontrola otokov: a se izločijo otoki iz polnjenja (upočasni izris, zato se vključi samo po potrebi).
 • Rasterska šrafura (prej samo šrafura):
  Dodan attribut teme:
  kontrola otokov: a se izločijo otoki iz polnjenja (upočasni izris, zato se vključi samo po potrebi).

  Problemi pri rasterskih šrafurah. Na ekran delajo v vseh operacijskih sistemih, na tiskalnik pa samo iz Windows NT, pa še tu so problemi z določenimi printer driverji. Priporočamo uporabo Linijskih in Točkovnih šrafur, kjer teh problemov ni.
Maska
 • Razširjene možnosti izvoza podatkov v meniju, podobno kot za poročilo.

Urejevalniki

Šrafura
 • Dodano je novo polje, in sicer Resolucija. Tu definiramo resolucijo (v točkah na inčo), za katero je narejena šrafura.
  Če želimo, da se izriše šrafura v dani resoluciji natanko taka, kot je, v ostalih pa se linearno aproksimira (povečuje/pomanjšuje), potem definiramo to vrednost (najbolje na resolucijo tiskalnika).
  Če pa Resolucija ni definirana (oz. je enak 0), potem se ista šrafura izrisuje v vseh resolucijah. To pa pomeni, da bo vzorec na tiskalniku bistveno (3-6 krat) manjša kot na ekranu.
  Do sedaj narejene šrafure imajo resolucijo nastavljeno na 0.
  OPOZORILO: Pri tiskanju na tiskalnik iz Windows 95 in 98 delujejo le polna šrafura in pa šrafure, ki so velikosti natanko 8x8 pikslov in imajo resolucijo nastavljeno na 0!

Splošno

Preverjanje napak
 • Dodano preverjanje Record ID-jev pri preverjanju strukture plasti.
 • Dodan popup meni, kjer se lahko izbere drugačne drevesne poglede na spisek napak. Lahko se spremeni grupiranje po tipih napak, objektih,... Ni še povsem končano.

Basic

Procedure
 • LLToGK ( LongDeg, LongMin, LongSec, LatDeg, LatMin, LatSec As Float, byRef Y, X As Float)
  Procedura, ki preračuna geografsko dolžino in širino v Gauss Kruegerjev koordinatni sistem.
 • GKToLL ( Y, X As Float, byRef LongDeg, LongMin, LongSec, LatDeg, LatMin, LatSec As Float)
  Procedura, ki preračuna koordinato iz Gauss Kruegerjevega koordinatnega sistema v geografsko dolžino in širino.
Objekt TRecord
 • TRecord.PolyAreaExact As Float
  Nova metoda, ki vrne površino objekta. Za razliko od metode PolyArea se pri PolyAreaExact od geometrijske površine odštejejo še površine vseh notranjih objektov (poligoni, ki so znotraj poligona).
  Ker je počasnejša kot PolyArea, jo uporabljajte le pri plasteh, kjer so "otoki". Sicer raje uporabite PolyArea.

Aplikacija

 • Tiskanje pomanjšanih črno-belih rastrskih podlog ni delovalo v zadnjih verzijah. Sedaj je to popravljeno.
Maska
 • Sedaj se lahko pri točkah polilinije/poligona vnese tudi Z koordinata.
Uvoz
 • Pri uvozu podatkov iz ASCII datoteke, SDMS 1.5, Shape File-a in DXF datoteke se sedaj prenese tudi Z koordinata (kjer pač je).
Izvoz
 • V verziji 97.1.16 ni delal izvoz v ODBC. Popravljeno.
 • Pri izvozu podatkov v ASCII datoteko, Shape File in DXF datoteko se sedaj izvozi tudi Z koordinata (kjer pač je).
Urejanje geometrije
 • Za točke polilinije/poligona dodana tudi Z koordinata.
  Če želite vnesti enotno višino za vse točke polilinije/poligona, polilinijo oz. poligon najprej izberete, nato pritisnete na nov gumb orodjarne (Z) in vnesete želeno višino.
  Če želite vnesti višino za posamezno točko polilinije/poligona, polilinijo oz. poligon najprej izberete, nato pritisnete na nov gumb orodjarne (Zn), kliknete na želeno točko in vnesete njeno višino.
  Za izbrane polilinije/poligone se tudi izpisuje višina, če je vnesena.

Urejevalniki

Podatkovna plast
 • Odpravljena napaka v urejevalniku maske, ko polje kontrole ni bilo definirano.
  Odpravljena napaka v urejevalniku poročila, ko polje kontrole ni bilo definirano.
Predloga izrisa
 • Brisanje objekta sedaj deluje (brez predhodnega TABa).

Splošno

Odjemalec/strežnik
 • Dodana podpora za istočasno urejanje iste podatkovne plasti na meč odjemalcih. Odjemalci tudi takoj vidijo spremenjeno stanje.
Preverjanje napak
 • Dodani tipi napak pri preverjanju layer strukture. in sicer za prazen string in pa za polja, kjer je min. vrednost enaka max. vrednosti.
 • Spremenjena oblika. Opcije so v menijih in se sivijo po potrebi.

Basic

Procedure
 • LeftBottom (Y, X as Float)
  Podobno proceduri Center, le da se nastavlja spodnji levi vogal pogleda.
Objekti
 • TStringList.Data (Index As Long) As Long
  Dodan properti, ki lahko vsebuje dodatne podatke za posamezen item. Se ohranja pri sortiranju.
Objekt TTable
 • TTable.GetAll (Value1, Value2 As Long, SL As TStringList)
  TTable.GetAllWith (Value1, Value2 As Long, Condition As String, SL As TStringList)
  Funkcija GetAll je spremenjena. Funkcija napolni stringlisto z vrednostmi tabele.
  Dodana funkcija GetAllWith. Funkcija napolni stringlisto z vrednostmi tabele, ki ustrezajo pogoju. V condition podamo tekst, ki mora biti vsebovan v Value1. Value1 in Value2 sta indeksa vrednosti. 0 je prva vrednost,... Value2 ima lahko vrednost -1, kar pomeni, da se izpiše samo Value1. V StringListi ima vsak item v propertiju Data index vrstice, v kateriu je.
  [Imena ulic].GetAllWith (0, 2, 'Prera', SL)
  I = SL.Data (0)
Objekt TDrawList
 • TDrawList.IndexOfList (List As TDrawList) As Long
  Dodana metoda, ki vrne index prvega itema insertitane liste.
Objekt TRecord
 • TRecord.PolyZ (Index As Long) As Float
  TRecord.MinZ As Float
  TRecord.MaxZ As Float
  Dodane metode za Z koordinato polilinij in poligonov. Prva vrne višino točke na poliliniji, druga in tretja pa minimalno oz. maksimalno višino polilinje.
Objekt TEditRecord
 • TEditRecord.FldAsNumber (...)
  Nastavljanje polja v basicu ni delalo, sedaj pa je to popravljeno
Objekt TPointArray
 • TPointArray.Z (Index as Long) As Float
  Dodana metoda. Z koordinata točk.
Objekt TCustomForm
 • TCustomForm.ListIndex (Name As String) As Long
  ni pravilno delala v eventu za list box in radio box. Popravljeno.
Objekt TList
 • TList.RemoveObject (L as TClass)
  Dodana metoda, ki odstrani objekt iz liste po referenci. Še vedno je možna tudi metoda Remove, ki odstrani objekt po indeksu.
Objekt TPrintItem
 • TPrintItem.MapOnPaint As String
  Za nastavljanje OnPaint dogodka posamezne karte.